УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец към чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

„М-ГАЗ“ ЕООД, бул. „Липник“ № 73А, гр. Русе, тел. 0886601200

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

гр. Русе, пл. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 8, ЕИК: 117655837

(име, седалище и единен идентификационен номер на възложителя – юридическо лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 73А

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886601200

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Стоян Манолов

Лице за контакти: Борислав Савчев

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ,

Уведомяваме Ви, че „М-ГАЗ“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на Газстанция за зареждане с компресиран природен газ в комбинирана газостанция и бензиностанция, подмяна на съществуващи газови колонки с комбинирани (за светли горива и газ)“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС): Извършване на преустройство на работеща метанстанция. Съществуващо положение: на територията на станцията има монтиран един компресор с буфер за природен газ. От него се захранват колонка за зареждане на автомобили. Колонките са разположени на самостоятелен остров под козирка. Обслужващата сграда е съществуваща, монолитна. Изградена е автомивка от открит тип. Така устроеният обект, метанстанция за автомобили, е изградена и въведена в експлоатация.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящото ИП разглежда преустройството на метанстанция само в частта отнасяща се до светлите горива, подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 м3 и монтирането на колонки за зареждане на автомобили.

Резервоара за светло гориво е с обем 60 м3. Разделя се на 4 секции както следва:

1. Резервоар – 20 м3 – дизел;

2. Резервоар – 20 м3 – бензин;

3. Резервоар – 10 м3 – бензин+;

4. Резервоар – 10 м3 – дизел+;

Резервоарът за светло гориво е подземен. С външна и вътрешна изолация и антикорозионно покритие на цялата външна повърхност. Датчикът за отчитане на пробив във вътрешната или външната обшивка на резервоара ще се монтира в люковата камера. Всяка осезателна промяна в нивото на течността в междинното пространство на резервоара се регистрира. Има светлинна и звукова канализация и е показател за нарушаване на целостта на външната или вътрешната обшивка на резервоара. Към този подобект са и ревизионни шахти на резервоара за светли горива, шахта наливна за светли горива, отдушни тръби от резервоара.

Резервоарът за пробан-бутан с обем 10м3 ще се разположи подземно, като се вкопае в земята и се покрие с пласт пръст с дебелина най-малко 0,2м.

Колонките за зареждане на автомобили са общо 3 броя. Подредбата им от входа към бул. „Липник“ ще е следната:

1. Дизел, бензин и LPG – двустранна;

2. Дизел, бензин и CNG – двустранна;

3. CNG – двустранна.

Комплексни автоснабдителни станции с повече от един вид гориво – Електродвигателите на колонките и електросъоръженията им да са с взривобезопасно изпълнени с клас на защита, съответстваща на средата в която работят. Помпите ще се комплектуват със спирателна, контролна и предпазна арматура. Тръбопроводите за горива се полагат подземно на дълбочина 0,80м и ще се изпълнят от полипропиленови тръби. Надземните тръби за ПБ ще са стоманени с клас по реакция на огън А1.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Съществуващата метан станция на М-ГАЗ ЕООД, находяща се в Здравец-Север, Русе.

4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

ИП ще се реализира в град Русе – ж.к. Здравец-Север, кв. 534, УПИ I-551 по плана на град Русе.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

От реализацията на ИП не се очаква отрицателно трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

Обектът е захранен с вода от водопроводната мрежа на град Русе. Спазени са изискванията за пожарна безопасност.

Монтира се подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 м3, както и монтирането на колонки за зареждане на автомобили.

Резервоара за светло гориво е с обем 60 м3 също ще е подземен.

Образуваната от монтирането на резервоара земна маса, бетонови плочи и асфалтови смеси ще се транспортират до Депо-Русе.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха – при пълнене на резервоарите са вероятни изпарения, които ще са сведени до минимум чрез предвидените системи за контрол на резервоарите.

За регенериране на парите на бензина от стационарния резервоар и резервоарите на МПС ще се монтира инсталация за връщане на същите.

При нормална експлоатация на обекта не се очаква замърсяване на компонентите и факторите на околната среда в района.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Утайки каломаслоуловителна шахта – 13 05 03*, които ще се извозват със специализиран транспорт от фирма притежаваща съответните разрешителни документи и предават на фирма притежаваща разрешително за дейности с отпадъци по реда на ЗУО или Комплексно разрешително. При реализирането на предходния обект е изградена автомивка, неработеща към момента.

Битови отпадъци от жизнената дейност на персонала и посетителите се събират в контейнери, съгласно системата за организирано сметосъбиране.

8. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.):

Площадковите дъждовни води и водите при почистване на асфалтирания терен ще се улавят чрез съществуващото пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):

Хим. наименование CAS № ЕС № Категория на опасност Класификация по приложение 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС Проектен капацитет в тон Налично количество

Тон Физични свойства

Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7 Carc. 2,

H226;

H304;

H315;

H332; H351; H373;

H411 Част 2 от Приложени 3 на ЗООС: 34 – Нефтопродукти и алтернативни горива: в) газьоли (вкл. дизелови горива….) 30т 25.2т Течност, с относителна плътност 820-845кг/м3, стабилна при нормални условия

Бензин 86290-81-5 289-220-8 H226;

H332;

H315;

H304;

H351;

H373;

H411 Част 2 от Приложени 3 на ЗООС: 34 – Нефтопродукти и алтернативни горива: а) бензини и лигроини 30т 21.9т Течност, с относителна плътност 720-775кг/м3, стабилна при нормални условия

Пропан бутан 68512-91-4 270-990-9 H220;

H280;

H332;

H340;

H350;

H360;

H373; Част 1 от Приложение 3 на ЗООС: Р2 Запалими газове, Категория 1 и 2 10 куб.м 3.6т Втечнен газ под налягане

Относителна плътност на втечненият газ 423-589 кг/м3, стабилен при нормални условия

Класификация на предприятието/съоръжението:

Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/Не

Предприятие с висок рисков потенциал: Да/Не

Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:

qx- Количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2 от Приложение 3 към ЗООС

QUX - Съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, колона 3 или от част 2, колона 3 от Приложение 3 към ЗООС

QLX- Съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, колона 2 или част 2, колона 2 от Приложение 3 към ЗООС

1. Категория Р2 Запалими газове, Категория 1 или 2 (H220,H221)

2. Нефтопродукти и алтернативни горива от Част 2 : №34.

qпр. газ/QU50 + qдиз.гориво/QU25000 + qбензин/QU25000 = 3.6 Т/50 Т + 25.2T/25000T + 21.9T/25000T = 0,072+ 0,001+0,0008= 0,07 < 1

qпр.газ/QL10+ qдиз.гориво/QL2500+ qбензин/QL2500 = 3.6 T/10 T +25.2T/2500T + 21.9T/2500T = 0,36+0,01+0,008= 0,4 < 1

На база направените изчисления от наличните максимални количества съгласно Приложение 3 от ЗООС, считаме, че съоръжението не се класифицира в категория с висок рисков потенциал или с нисък рисков потенциал.

Дата: 05.04.2019г.

Уведомител: …………………………………

(подпис)